• Ogłoszenie

    • DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 

     ul. Szczuczyńska 3, 64-500 Szamotuły

       OGŁASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 

     2020/2021 

     do następujących typów szkół :

     DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

     II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
     - nauka trwa 4 lata
     klasa „A”- medialna, przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie
     klasa „B”- biologiczno-lingwistyczna, przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

     TECHNIKUM NR 1, zawód do wyboru:
     - nauka trwa 5 lat
     - technik agrobiznesu,
     - technik ochrony środowiska,
     - technik architektury krajobrazu z elementami florystyki,
     - technik rolnik z elementami agrotroniki,
     - technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki
     - technik technologii żywności.

     BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, zawód do wyboru:
     rolnik, ogrodnik, kucharz, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

     DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH / BRANŻOWYCH

     LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
     (nauka trwa 2 lata, system zaoczny, zajęcia w weekendy)

     DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I PONADGIMNAZJALNYCH

     SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH
     (nauka trwa 1 rok ,system zaoczny, zajęcia w weekendy)
     Zawód do wyboru: florysta , opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny.

     PILNE! 19 marca o godz.17:00 w siedzibie szkoły zebranie informacyjne
     w sprawie zapisów

     Wszelkie informacje o naborze i typach szkół można uzyskać w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3,w godzinach 8.00-15.00 osobiście lub telefoniczne pod nr 612921559, e-mail: zsnr2szamotuly@onet.pl

   • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

   • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
     

    L.p

    Rodzaj czynności

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

    1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

    od 11 maja 2020 r.

    do 23 czerwca 2020 r.

    do godz. 15.00

    od 22 lipca 2020 r.

    do 27 lipca 2020 r. 

    do godz. 15.00

    2. Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

    od 26 czerwca 2020 r.

    do 30 czerwca 2020 r.

    do godz. 15.00

    nie dotyczy
    3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

    13 lipca 2020 r.

    godz. 10.00

    17 sierpnia 2020 r.

    godz. 15.00

    4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

    do 20 lipca 2020 r.

    do godz. 15.00

    do 21 sierpnia 2020 r.

    do godz. 13.00

    5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    21 lipca 2020 r.

    godz. 13.00

    24 sierpnia 2020 r.

    godz. 13.00

     

   • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

   • Dokumenty można składać od 11 maja w wersji elektronicznej wysyłając na adres mailowy szkoły: zsnr2szamotuly@onet.pl, korespondecyjnie wysyłając na adres Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3, 64-500 Szamotuły bądź osobiście w sekretariacie szkoły. 

    Uwaga terminy rekrutacji mogą ulec zmianie według ustaleń Ministerstwa Edukacji Narodowej.

   • Liceum Ogólnokształcące

   • Technikum Rolnicze

   • Technikum Agrobiznesu

   • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

   • Technikum Technologii Żywności

   • Technikum Architektury Krajobrazu

   • Technikum Ochrony Środowiska

   • Szkoła Branżowa I stopnia

   • Szkoła Policealna - Opiekun medyczny

    • DRZWI OTWARTE ODWOŁANE !!!

     W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu szkół do 25 marca odwołane zostają Drzwi Otwarte dla rodziców klas VIII szkół podstawowych zaplanowane na 19 marca.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • zsnr2szamotuly@onet.pl
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3 64-500 Szamotuły
   • Dyrektor: Zygmunt Sługocki
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Arkadiusz Majer
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
  • Logowanie