• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
   • Albert Einstein
   • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
   • William Shakespear
   • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
   • Carl Rogers
   • Flaga UE i Polski
   • Projekty unijne

   • Przynależność Polski do Unii Europejskiej umożliwiła szkołom korzystanie z funduszy europejskich. Skorzystał z nich również Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach biorąc udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia", Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 oraz Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

    Projekty unijne w naszej szkole

    • „Mój plecak praktycznych umiejętności" (projekt zakończony),
    • „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat !!!",
    • „As kompetencji",
    • „Mój plecak praktycznych umiejętności – II edycja",
    • „eSzkoła Wielkopolska – Moja Wielkopolska".

    W projektach pod opieką nauczycieli biorą udział uczniowie liceum, technikum i gimnazjum. W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe, umiejętności pracy z nowoczesnym sprzętem elektronicznym oraz mogą poszerzyć swoje zainteresowania.

    Szkoła zachęcając uczniów do udziału w projektach od roku 2009 wzbogaciła się w laptopy, tablice interaktywne z rzutnikiem, aparaty cyfrowe, drukarki, , kamerę cyfrową, projektory multimedialne, ekrany, zestaw kina domowego, podręczniki, ćwiczenia, albumy, poradniki, filmy edukacyjne, zestawy maturalne, program komputerowy do prowadzenia kursu architektury krajobrazu, program komputerowy do oceny żywienia, katalogi roślin, plansze, encyklopedie. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona szkolna serwerownia, zainstalowana sieć bezprzewodowa wraz z okablowaniem, jedna z sal będzie szkolnym laboratorium projektowym wyposażonym w tablice interaktywną, projektor multimedialny, zestaw przyłączeniowy, głośniki aktywne do tablicy, mobilne urządzenia dostępu do Internetu. Całe wyposażenie otrzymane do realizacji zadań w ramach projektu po jego zakończeniu zostanie przekazane nieodpłatnie szkole na własność.

    Reasumując udział w projektach unijnych wpływa korzystnie na rozwój szkoły, a tym samym daje więcej możliwości uczniom biorącym w nich udział i uczęszczającym do szkoły, która potrafi i korzysta z funduszy europejskich.

   • ESZKOŁA WIELKOPOLSKA – MOJA WIELKOPOLSKA

   • Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

     

    1. Okres realizacji -  od lipca 2011 r. do  października 2014 r.

     

    2. Liczba uczestników – 3 zespoły uczniowskie liczące 10 uczniów z  Gimnazjum

     

    3. Cel projektu – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, wyposażenie serwerowni szkolnej. Zainstalowany  sprzęt po zakończeniu projektu pozostaje w posiadaniu szkoły.

     

    4. Korzyści dla uczniów:

    • udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu zamontowanego w ramach projektu,
    • utrwalenie i rozszerzenie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, 
    • uzyskanie przez uczniów dobrych wyników na  egzaminie gimnazjalnym,
    • udział w wykładach organizowanych przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
    • w Poznaniu na zasadach telekonferencji.

     

    5. Korzyści dla szkoły:

    • uruchomienie i wyposażenie szkolnej serwerowni,
    • zainstalowanie na terenie szkoły sieci bezprzewodowej wraz 
    • z okablowaniem,
    • wyposażenie szkolnego laboratorium projektowego w tablice interaktywną, projektor multimedialny, zestaw przyłączeniowy, głośniki aktywne do tablicy, mobilne urządzenia dostępu do Internetu,
    • dostęp kadry oświatowej uczestniczącej w projekcie do materiałów szkoleniowych, 
    • udział w bezpłatnych seminariach ,warsztatach, konferencjach metodycznych.
   • MÓJ PLECAK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI – II EDYCJA

   • Projekt realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

    Okres realizacji – od  października 2011 r. do marca 2013 r.

    1. Liczba uczestników – 40 uczniówII Technikum

    2. Cel projektu – zwiększenie kompetencji kluczowych ( między innymi językowych, ICT, matematyczno-przyrodniczych)

    3. Korzyści dla uczniów:

    Blok I

    • edukacja informatyczno-medialna, język angielski, język niemiecki, matematyka- jeden moduł do wyboru przez ucznia

    Blok II

    • moduły zawodowe – doładuj się ekologicznie, abc żywienia i savoir vivre w domu, w kuchni, przy stole, projektuj z pomysłem.

    Każdy uczeń uczestniczy w zajęciach modułu zgodnie z wybranym zawodem.

    • pogadanki równościowe dla wszystkich uczestników projektu,
    • praktyki zawodowe dla 28 osób skierowanych przez doradcę zawodowego,
    • poradnictwo zawodowe dla każdego ucznia - doradca i psycholog w ramach zajęć, grupowych oraz spotkań indywidualnych,
    • pozytywne przełożenie na wyniki uczniów uzyskiwane na maturze oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe,
    • przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia w swoim zawodzie,
    • motywowanie uczniów do podwyższania kwalifikacji.

    4. Korzyści dla szkoły

    • wyposażenie w pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna, filmy edukacyjne, aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, dwa projektory multimedialne, dwa ekrany, zestaw kina domowego, program komputerowy do prowadzenia kursu architektury krajobrazu, program komputerowy do oceny żywienia, katalogi roślin, plansze, encyklopedie,
    • wzmocnienie współpracy między szkołą a lokalnymi pracodawcami
   • Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !

   • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia"

    Okres realizacji :od października 2009 r. do sierpnia 2012 r.

    1. Liczba uczestników :

    • grupa projektowa z fizyki i matematyki – 10 uczniów Gimnazjum
    • mgrupa projektowa z przedsiębiorczości – 10 uczniów Gimnazjum

    2. Cele projektu:

    • rozwój kompetencji kluczowych uczniów z matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości za pośrednictwem tworzonego w projekcie Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego obejmującego współpracę szkół z uczelniami wyższymi oraz współpracę międzyszkolną, 
    • udział pracowników dydaktycznych uczelni w pracach Uczniowskich Grup Projektowych,
    • zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne prowadzone w atrakcyjnej i przystępnej formie: metoda projektu, materiały
     e-lerningowe, nowoczesne zestawy narzędzi dydaktycznych oraz funkcjonowanie portalu projektu umożliwiającego prowadzenie dla każdej grupy e-kroniki, forum i grup dyskusyjnych.

    3. Korzyści dla uczniów:

    • bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia matematyczno-fizyczne lub w zakresie przedsiębiorczości,
    • udział przez trzy lata szkolne w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, pomagające w podjęciu decyzji o wyborze przyszłej drogi kształcenia i rozwoju osobistego,
    • praca w grupach projektowych umożliwia nabycie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych oraz uczenia się, możliwość udziału w festiwalach uczelnianych,
    • możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i laboratoriów badawczych,
    • możliwość korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, w tym opartych o rozwiązania e-lerningowe,
    • rozwój zainteresowań oraz wiedzy z matematyki i fizyki lub przedsiębiorczości powinien przyczynić się do osiągnięcia przez uczniów dobrych wyników na egzaminie gimnazjalnym,
    • udział w projekcie może stanowić solidną podstawę do podejmowania nauki na wyższych etapach kształcenia , a także do zgodnego z posiadanymi zainteresowaniami wyboru kierunku przyszłych studiów.

    4. Korzyści dla szkoły:

    • wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny: laptop, tablica interaktywna z rzutnikiem, aparat cyfrowy, drukarka, który po zakończeniu projektu zostanie przekazany nieodpłatnie szkole na własność,--bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych udostępnianych za pomocą portalu projektu,--możliwość współpracy szkoły z uczelniami wyższymi.
   • AS KOMPETENCJI

   • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”

    Okres realizacji : od października  2009 r. do sierpnia 2012 r.

    1. Liczba uczestników:
     • grupa projektowa z fizyki i matematyki – 10 uczniów z Liceum i Technikum
     • grupa projektowa z przedsiębiorczości –  10 uczniów z Liceum i Technikum
    1. Cel projektu - umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwoju kompetencji matematyczno-fizycznych lub kompetencji z przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
    1. Korzyści dla uczniów:
     • udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę wyższych uczelni,
     • korzystanie z nowoczesnych  pomocy dydaktycznych i edukacyjnych zakupionych w ramach projektu,
     • pozytywne przełożenie na wyniki matur przez wsparcie edukacyjne w ramach prowadzonych zajęć oraz materiałów e-lerningowych,
     • dzięki współpracy z kadrą dydaktyczną uczelni zapoznanie się ze środowiskiem akademickim, jego realiami oraz możliwościami edukacyjnymi,
     • ułatwienie kontynuacji nauki na kierunkach studiów związanych z kompetencją matematyczno-fizyczną lub przedsiębiorczością,
     • korzystanie z nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych dostępnych na portalu edukacyjnym,
     • udział uczniów w organizowanych festiwalach naukowych, wykładach pokazowych i naukowych,
     • dzięki pracy zespołowej opartej na metodzie projektu zdobycie nowych kompetencji przydatnych w dalszej nauce lub pracy zawodowej.
    1. Korzyści dla szkoły i kadry dydaktycznej:
     • wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny ( laptop, tablica interaktywna z rzutnikiem, aparat cyfrowy, drukarka), który po zakończeniu projektu zostanie przekazany szkole nieodpłatnie na własność,
     • możliwość nieodpłatnego korzystania z portalu edukacyjnego projektu,
     • możliwość współpracy i integracji szkół z uczelniami wyższymi na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów,
     • możliwość rozwoju zawodowego dla nauczycieli prowadzących zajęcia poprzez dostęp do materiałów na portalu.
   • CZAS ZAWODOWCÓW BIS – ZAWODOWA WIELKOPOLSKA

   • Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.
    W projekcie przewiduje się następujące formy wsparcia:
     płatne staże dla uczniów,
     zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach realizowane dla 12 zawodów: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik spedytor, technik handlowiec, technik cyfrowych procesów graficznych,
     dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,
     kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
     doposażenie 46 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,
     doposażenie 4 placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego,
     dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
     patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.
    Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczący w projekcie będą miały okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.
    Więcej informacji o projekcie można uzyskać na: zawodowcy.org
    Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 975 000,00 zł, środki budżetu państwa (5%) – 3 175 000,00 zł. Pozostała kwota, stanowiącą 10% wartości projektu, pochodzić będzie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3
    64-500 Szamotuły
    Poland
   • Dyrektor: Arkadiusz Majer
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
    piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
  • Logowanie